12.01.2009

تغییر شغل 10 هزار پزشک

سرمایه: رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با هشدار نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی پزشکان کشور گفت: «به علت درآمد ناکافی برخی از پزشکان عمومی و متخصصان رشته های پزشکی به فعالیت های غیرپزشکی و غیرمرتبط روی آورده اند که این امر زنگ خطری برای نظام آموزش پزشکی کشور است.» ایرج خسرونیا با اعلام این خبر افزود: «در حال حاضر 60 هزار نفر از پزشکان کشور را پزشکان عمومی تشکیل می دهند که حدود 20 درصد آنان از وضعیت موجود و درآمد خود ناراضی هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates