Nov 29 2004

اگر از ایران برای دسترسی

نوشته:     :::       Comments Off on اگر از ایران برای دسترسی

اگر از ایران برای دسترسی به صفحه جمع آوری امضا برای فراخوان ملی برگزاری رفراندم مشکل دارید می توانید از این آدرس استفاده کنید

نوشته: در ساعت: 3:18 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on اگر از ایران برای دسترسی  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی