20.01.2009

آیا گورستان خاوران ویران می شود؟

رادیوفرانسه: گزارشهای انتشار یافته در محافل سیاسی خارج از کشور نشان میدهد که مسئولین حکومتی در “گورستان های تهران ” در صدد ویران کردن بخشی از گورستانی برآمده اند که “گورستان خاوران” نامیده می شود.

دوتن از روزنامه نگاران مقیم خارج از ایران با انتشار مقاله ای در همین رابطه در سایتهای خبری که “ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در فاصله جمعه بیست تا بیست و هفت دی ماه قسمتی از گورستان “خاوران” شامل گورهای قربانیان اعدامهای سال شصت تا شصت وهفت گورهای انفرادی و کشتار دسته جمعی تابستان شصت و هفت (گورهای جمعی) را با بولدزر زیر و رو کرده و با ریختن خاک تازه و کاشتن درخت بر گور قربانیان، آثار یکی از هولناکترین جنایتهای تاریخ معاصر ایران را در زیر انبوه درختان بی گناه پنهان کردند”.

“جعفر بهکیش”یکی از نویسندگان این گزارش ها در باره سیاستهای حکومت اسلامی در مورد گورستان خاوران می گوید: حکومت در صدد زدودن بخشی از تاریخ حکومت اسلامی است.

مصاحبه
جعفر بهکیش

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates