03.12.2009

قاضی مرتضوی رئیس بازرسی ریاست جمهوری می شود

پارسینه: مرتضوی متولد 1346 است و تاکنون مناصبی چون رییس دادگاه عمومی شهر بابک ،ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، و دادستان تهران را برعهده داشته است. گفتنی است در اوایل دولت نهم، داوود احمدی نژاد، برادر بزرگتر رئیس جمهور این سمت را بر عهده داشت.
به گزارش خبرنگار پارسینه، شنیده است در روزهای آتی قاضی سعید مرتضوی، رسما به عنوان رئیس بازرسی ریاست جمهوری منصوب می گردد.

گفتنی است در اوایل دولت نهم، داوود احمدی نژاد، برادر بزرگتر رئیس جمهور این سمت را بر عهده داشت.

مرتضوی متولد 1346 است و تاکنون مناصبی چون رییس دادگاه عمومی شهر بابک ،ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، و دادستان تهران را برعهده داشته است.

علی کردان پیش از بیماری و فوتش، گزینه اصلی تصدی بازرسی ویژه ریاست جمهوری بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates