16.12.2009

ادامه فشارها بر دانشجويان دانشگاه شيراز

خبرنامه امیرکبیر: برخوردهاي شديد امنيتي و انضباطي با دانشجويان دانشگاه شيراز همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنامه اميركبير به دنبال آزادي 5 دانشجوي دانشگاه شيراز كه در بازداشت نيروهاي امنيتي بودند، روز سه شنبه سعید خسرو آبادی و سجاد بنام دو دانشجوي ديگر به اداره اطلاعات شيراز احضار شدند.

همچنين در ادامه احضار دانشجويان به كميته انضباطي 5 دانشجوی دیگر به نامهای مسعود مهدوی، بهنام پور صدر، اشکان قندچی، کورش چرخی، کمال عبداللهی و سعید لطفی به کمیته انضباطي احضار شدند.

گفتني است سعيد لطفي كه به كميته انضباطي احضار شده هم اكنون در بازداشت به سر مي برد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates