11.01.2010

اشپیگل چاپ آلمان: کشف ارتباط حزب الله لبنان با شبکه های قاچاق مواد مخدر

پیک نت: مجله اشپیگل در جدید شماره خود – امروز- نوشت: گروه شیعه «حزب الله لبنان» بخشی از هزینه های نظامی خود را از طریق دخالت در کار قاچاق مواد مخدر به اروپا تامین می کند. ماموران تحقیق در یکی از شهر های آلمان و نیز درشهر بیروت لبنان به مدارک جدیدی در این ارتباط دست یافته اند. اولین مورد مشکوک در رابطه با دخالت «حزب الئه لبنان» در کار قاچاق کوکائین به اروپا در ماه مه سال 2008 در فرودگاه فرانکفورت آلمان مشاهده شد. در این تاریخ ماموران گمرک این فرودگاه در یک چمدان مبلغ 8.7 میلیون “یورو” پول نقد کشف کردند و در ادامه تحقیقات خود مبلغ نیم میلیون یورو دیگر نیز در منزل مسکونی صاحب چمدان که یک لبنانی بود کشف کردند. این منزل مسکونی درشهر “اشپیر” در ایالت «راینلند فلزیشن»( درجنوب غربی آلمان) واقع بود. در پول های بدست آمده از لبنانی ساکن آلمان آثار انگشت یکی از معروف ترین قاچاقچیان هلندی کوکائین در اروپا مشاهده شد. این فرد در سال های قبل بعنوان همکار نزدیک «کارلوس» معروف به (کارلوس نیک من) تروریست دهه های گذشته شناسائی شده بود. این فرد هلندی بنا به اطلاع ماموران اطلاعاتی اروپا همچنان در حال حاضر در کار قاچاق گسترده مواد مخدردر آلمان فعال بود.

پس از تحقیقات توسط ماموران گمرگ آلمان، وزارت دارائی و مالیات آلمان، درماه اکتبر سال 2009 دو لبنانی در آلمان و لبنان دستگیر شدند. یکی از افراد دستگیر شده در لبنان و دیگری در شهر اشپیبر آلمان ساکن بود. این دو تن دارای مناسبات فامیلی بوده و به طور مرتب مبالغی پول بیش از یک میلیون یورو از قاچاقچیان کوکائین در اروپا بدست آورده بودند و قصد داشتند آن را از طریق فرودگاه فرانکفورت آلمان به لبنان ببرند که به دام افتادند. تحویل گیرنده پول ها در لبنان که از جمله افراد فامیل این دو تن است در سطحی کاملا بالا با مسئولین درجه اول و شخص حسن نصر الئه مسئول «حزب الئه لبنان» ارتباط دارد. مدارک دیگری نیز نشان دهند اینست که هردو لبنانی دستگیر شده در اردوگاه«حزب الئه لبنان» آموزش های نظامی و امنیتی دیده اند. فرد سومی نیز در همین رابطه تحت بازجوئی است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates