17.03.2010

صدا و سيما و چهره اطلاعاتي و امنيتي آن

گزارش دريافتی پيک ايران : تشت رسوايي صداوسيما نه از بام كه از برج ميلاد افتاده است دورخداد مهم درنه ماه اخير موجب شده است كه نزد افكار عمومي و كارشناسان فن،چهره سازمان فرهنگي رسانه اي صداوسيما به چهره قطعي يك سازمان اطلاعاتي و امنيتي تبديل بشود. بگذريم از برنامه هاي چراغ و… در سالهاي گذشته،نخستين رخداد اين چندين ماهه ظاهرشدن صداوسيما درلباس يك سازمان اتهام زن بازوي امنيتي حاكميت و جريان سازي و تحريك عليه جنبش اعتراضي سبز مردم است.صداوسيما در اين مدت البته از اين وظيفه فراتر رفت و در اوج اعتراضات مردمي،اخباري دال بر استفاده از برخي بناهاي اين سازمان در جام جم به محل حبس ونگهداري موقت معترضين خياباني،منتشر مي شد. رخداد دوم كه جديد است و چند روزي است از آن مي گذرد استفاده از عوامل صداوسيما در خارج از كشور وبهره بردن از پوشش و تسهيلات خبرنگاري در خارج براي امور امنيتي غيرقانوني بوده است .نمونه اخير،بازداشت حميد معصومي نژاد خبرنگار اين سازمان در ايتاليا به اتهام شركت در قاچاق اسلحه و تجهيزات نظامي به ايران است. متاسفانه اين اتفاق كمتر مورد توجه سايتها و شبكه هاي خبري همسو با جنبش اعتراضي مردم قرار گرفت. حميد معصومي نژاد خبرنگار صداوسيما در ايتاليا حدود 25 سال است در اين كشور زندگي مي كند.او در آغاز با استفاده از بورس تحصيلي دولتي عازم ايتاليا شد اما در تحصيل ناكام ماند بنابراين به خدمت ارگانهاي ايراني درآمد.تقريبا در همه ارگانهاي ايراني در ايتاليا اشتغال داشت:از ايرنا تا هواپيمايي هما تا صداوسيما و ارتباط نزديك با سفارت. همين امر و نيز به كار گماردن همسرش به عنوان منشي سفير و تبديل شدن وي به عنوان مترجم اول سفارت ايران در ديدارهاي رسمي و طراز اول مقامات ارشد ايران در سفر به ايتاليا (كه مدت آن حدود دو دهه سال است)موجب شد كه اين زوج از نفوذبالايي در نزد نهادهاي ايراني برخوردار شوند.همسر او به مخزن اسرار سفارت ايران در رم معروف است(به دليل منشي سفيرو مترجم سفارت در ديدارهاي رسمي بودن).

چنين ويژگي كه (قطعا نصيب هر كسي نمي شود مگر افراد مورد اعتماد و مورد نظر)به معصومي نژاد جايگاهي رفيع داد به طوري كه مورد توجه عوامل اطلاعات ايران قرار گرفت و به منبع اطلاعات تبديل شد.او به دليل ارتباطات گسترده اي كه در ايتاليا برقرار كرده بود،منبع بود. تا اينكه بالاخره با تحت نظر قرار گرفتن طولاني مدت و حداقل به مدت همانطور كه قاضي ضد تروريست پرونده او گفته است از ژوئن سال 2009،تحت نظر بوده است،گرفتار شد. كاررسمي او خبرنگاري نبوده است بنابراين صداوسيما نمي تواند برروي عنصر خبرنگاري او تبليغ كند واز اين طريق ايتاليايي ها را به انفعال بكشاند زيرا در تعاريف نهادهاي رسانه اي غربي خبرنگار كسي است كه تنها منبع درآمدي او شغل خبري و رسانه اي باشد.درصورتي كه شغل دوم و البته پوششي او خبرنگاري بود. شغل ظاهري و اصلي او طي ساليان متمادي كارمندي دفتر هما در رم بود و همين موجب شده بود كه او از تمام سوراخ و سنبه هاي فرودگاه (كه جاي حساسي در تعاريف امنيتي است)رم سردرآورد. همچنين صداوسيما تبليغ وپروپاگاندا راه انداخته است كه به دليل برخي اخبار سياسي و به خصوص خبري كه او از سفربرلوسكوني نخست وزير ايتاليا به اسرائيل مخابره كرد، برايش پاپوش درست شده است،درصورتي كه كساني كه اخبار را دنبال مي كنند به خوبي مي دانند كه اخبارارسالي اوعمدتااخبار اجتماعي جنبه «شنيدني » و سرگرم كنندگي داشت.اوبه دليل ملاحظاتي كه براي ادامه اقامتش در ايتاليا و تداوم ماموريتش! داشت،بندرت اخبار سياسي منتشر مي كرد.اخبار سياسي او هيچگاه گزندگي بيشتري از مطالب رسانه هاي داخلي ايتاليا كه براساس جريان آزاد اطلاعات و رقابت ميان احزاب كار مي كنند،نيود.بنابراين ربط دادن دستگيري او به انتشار اخبار سياسي و يا در نقد برلوسكوني، براي كم كردن بار سنگين اين اتهام دستگاه قضايي ايران عليه وي و سازمان صداوسيما است. صداوسيما اساسا سالهاست به كانون عوامل اطلاعاتي حكومت تبديل شده است.مورد ديگر كامران نجف زاده است كه سالها در بخش خبري 20 و30 به اصلاحات و اصلاح طلبان تاخت و دست آخر مزدش را گرفت و با ليسانس كشاورزي خبرنگار صداوسيما در يك كشور مهم اروپا شد.روزي نه چندان دورخواهد رسيد كه ارتباط او نيز با عوامل اطلاعاتي ايران آشكار شود و اقدامات غيرقانوني او درفرانسه برملا شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates