20.03.2010

اتحادیه اروپا تهران را به توقف فوری سانسور و پخش پارازیت فراخواند

رادیوفرانسه: وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا با تصویب متنی اعلام کرده اند که حاضرند برای پایان دادن به پخش پارازیت از سوی دولت ایران روی برنامه های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارجی علیه جمهوری اسلامی دست به اقدام بزنند.

وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا با تصویب متنی اعلام کرده اند که حاضرند برای پایان دادن به پخش پارازیت از سوی دولت ایران روی برنامه های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارجی علیه جمهوری اسلامی دست به اقدام بزنند.
اتحادیۀ اروپا در مصوبۀ خود از حکومت تهران خواسته است که فوراً به اقدامات خود در زمینۀ پخش پارازیت به روی برنامه های که از خارج از طریق ماهواره پخش می شوند و همچنین سانسور اینترنت در داخل کشور خاتمه دهد.
اتحادیۀ اروپا در این بیانیه بر عزم خود برای پایان دادن به این وضعیت که غیرقابل قبول توصیف کرده تأکید نموده و نسبت به تلاش های حکومت تهران به منظور محروم کردن ایرانیان از اطلاعات مستقل و آزاد چه از طریق اینترنت و چه از راه رسانه های دیداری و شنیداری که به وسیلۀ ماهواره پخش می شوند ابراز نگرانی نموده است.
پخش منظم پارازیت از سوی حکومت تهران به روی برنامه های رسانه های رادیویی و تلویزیونی ابعاد بی سابقه ای یافته و به گفتۀ اتحادیه اروپا شامل هفتاد رسانه رادیویی و تلویزیونی می شود.
بیانیه اتحادیه اروپا تلویحاً به ممنوعیت صدور لوازم فنی به ایران نیز اشاره کرده که به وسیله شان حکومت اسلامی ایران به سانسور مخالفان مبادرت می ورزد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates