03.05.2010

حمله بی خانمانان به مجتمع های مسکونی ایران در ونزوئلا

آخرین: شماری از مردم در یک اقدام ضربتی و با حمله شبانه به طور غير قانوني نهصد واحد از آپارتمان هاي ساخته شده توسط شرکت ايراني در ونزوئلا را اشغال کردند. قرار بود این واحدها با هماهنگی طرف ایرانی توسط وزارت مسکن ونزوئلا به افراد واجد شرایط واگذار شود.

به گزارش آخرین نیوز ،فقرا و افراد بی خانمان در با حمله به مجتمع های مسکوني ساخته شده بدست ايران در ونزوئلا آن را به تصرف خود در آوردند.

شماری از مردم در یک اقدام ضربتی و با حمله شبانه در شهر سان کارلوس در ايالت کوخه دس ونزوئلا به طور غير قانوني نهصد واحد از آپارتمان هاي ساخته شده توسط شرکت ايراني را اشغال کردند .اين مجتمع مسکوني حدود دو هزار و چهارصد واحد آپارتمان دارد که از اواخر هفته گذشته به آن حمله و نهصد واحد از آن اشغال شده است .قرار بود این واحدها توسط وزارت مسکن ونزوئلا به افراد واجد شرایط واگذار شود.

معاون وزير مسکن ونزوئلا با غیرقانونی خواندن این اشغال تصريح کرد، مقامات محلي با کمک پلیس این افراد را از مجتمع ها بیرون خواهند کرد و بر اساس اولويت اين آپارتمان ها را به ساکنان این منطقه تحویل خواهند داد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates