07.05.2010

ممنوعيت موسيقي غيرمجاز در خودرو

فردا: برنا: رسول عباسی با تاکید بر رعایت رویکرد فرهنگی و حقوق شهروندی رانندگان تاکسی،گفت: رانندگان تاکسی حق استفاده از موسیقی و سی دی های غیرمجاز در تاکسی ها را ندارند.

وی تصریح کرد: هیچ راننده ای حتی به درخواست مسافران حق استفاده از آهنگ های غیرمجاز را نداشته و در صورت استفاده،متخلف محسوب شده و با آنها برابر قانون برخورد می شود.

عباسی یادآور شد: پروانه کار رانندگان متخلف ابطال و خودرو نیز توقیف خواهد شد.

مدیر کل هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری های کشور ادامه داد: برهمین اساس کلیه مدیران عامل سازمان های نظارت بر تاکسیرانی های کشور برحسب وظیفه ذاتی خویش باید نسبت به عملکرد رانندگان تاکسی نظارت کنند.

وی با اشاره به متاسفانه این قانون در چند سال گذشته بر روی زمین مانده و رانندگان تاکسی مرتکب خلاف می شوند، گفت: همچنین سازمان های تاکسیرانی موظف به نظارت بر نرخ های تعیین شده توسط شورای شهرها هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates