09.05.2010

صدور بیمه‌نامه برای آب‌های ایران از سوی یك شركت نروژی

آرمان: جواد فرشباف‌ماهریان، رئیس‌كل بیمه مركزی ایران گفت: با وجود اعلام كمیته بیمه خطر جنگ انجمن بیمه‌گران بازار لویدز انگلستان كه منطقه آب‌های ایران را منطقه جنگی و پوشش‌های آن را با ضریب‌هایی بالاتر از قبل اعلام كرده بود اخیرا یك پوشش بیمه‌ای با ضریب صفر از سوی یك شركت نروژی برای این منطقه گرفته شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates