23.02.2009

تماس های تلفنی تهدیدآمیز از سوی ماموران وزارت اطلاعات

ایران گلوبال: گزارش های رسیده به ما حاکی از آنست که در هفته گذشته تماس های تلفنی وزارت اطلاعات با شماره های ناشناس صورت می پذیرفته است، اما با توجه به عدم پاسخگویی خانواده دانشجویان زندانی و دیگر فعالین دانشجو به این تماس ها، مامورین وزارت اطلاعات رویه خود را تغییر داده و برای برقراری تماس از شماره های حقیقی استفاده می کنند.

تماس های تلفنی تهدیدآمیز از سوی ماموران وزارت اطلاعات همچنان ادامه دارد

بنا به گزارشات دریافتی ماموران وزارت اطلاعات همچنان از طریق برقراری تماس های تلفنی پی در پی، فعالین جنبش دانشجویی و خانواده دانشجویان زندانی را تهدید می کنند.

تهدیدات این ماموران بیش از هر چیز به مسکوت گذاشته شدن خبر موج جدید سرکوب دانشجویان معطوف است.

شواهد حاکی از آنست که بازداشت سحر یزدانی در امتداد عملی کردن همین پروژه تهدید صورت پذیرفته است. خانم یزدانی اکنون با اتهام واهی تبایغ علیه نظام از طریق مصاحبه و خبر رسانی در باب وضعیت همسر دربند خود روبروست. در همین رابطه قابل ذکر است که یونس میرحسینی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه شیراز و همسر سحر یزدانی اکنون بیش از دوازده روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد.

شایان توجه است که ماموران اطلاعات خواهان پاسخگویی خانواده دانشجویان دربند و فعالین جنبش دانشجویی به تماس های تلفنی خود هستند و تهدید کرده اند که در صورت عدم برآورده شدن این خواست، خانواده ها و دیگر فعالین دانشجو را دستگیر می کنند.

گزارش های رسیده به ما حاکی از آنست که در هفته گذشته تماس های تلفنی وزارت اطلاعات با شماره های ناشناس صورت می پذیرفته است، اما با توجه به عدم پاسخگویی خانواده دانشجویان زندانی و دیگر فعالین دانشجو به این تماس ها، مامورین وزارت اطلاعات رویه خود را تغییر داده و برای برقراری تماس از شماره های حقیقی استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که ماموران اطلاعات در ضمن این تماس ها از ادبیاتی به شدت رکیک و توهین آمیز استفاده می کنند.

به نظر می رسد این پروژه وزارت اطلاعات از هم اکنون با شکست مواجه شده است. زیرا از یک سو خبر رسانی فعال در باب وضعیت دانشجویان دربند و اصرار بر عدم پاسخگویی به این تماس های تلفنی از جانب خانواده دانشجویان زندانی و فعالین جنبش دانشجویی، پوچ بودن تهدیدات ماموران اطلاعات را به بهترین شکل نمایان ساخته است و از سوی دیگر بازداشت فرضی افراد خانواده دانشجویان دربند و فعالین دانشجو تنها به این بهانه که مزاحمت های تلفنی ماموران اطلاعات را بی جواب گذاشته اند، به بی اعتباری هر چه بیشتر وزارت اطلاعات و ماموران سرکوبگر آن نزد افکار عمومی خواهد انجامید

www.azady-barabary.org

انتشار از: کیانوش توکلی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates