27.05.2010

دیگر دوران آخوندسالاری به سرآمده: رفتار خشن آخوند قمی

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates