01.06.2010

اعتراض عراق به آتش باری به خاک این کشور

رادیوفرانسه: دربغداد وزارت امورخارجه عراق روز گذشته با احضار سفیر ایران در این کشور، نسبت به اقدام این کشور در حملات هوائی وتوپخانه ای علیه مناطق مرزی در کردستان عراق ابرازنگرانی کرد. نیروهای ایرانی معمولاً در تعقیب کردهای مسلح ایرانی، مواضع آنها در خاک عراق را زیر آتش باری قرار می دهند. وزارت امورخارجه عراق روزگذشته (دوشنبه سی ویکم ماه مه) با انتشار بیانیه ای نوشت این حملات تکرار شده و ادامه یافته است. به گفته وزارت امورخارجه عراق : این موضوع منجر به مهاجرت از روستاها عراقی و بروز خسارات مادی وحتی تلفات جانی شهروندان این کشور شده است. وزارت امورخارجه عراق همچنین با احضار کاردارسفارت ترکیه در این کشور اعتراض مشابهی را تسلیم دولت آنکارا کرده است. وزارت امورخارجه عراق از دوکشورایران و ترکیه خواسته است تا به اقدامات خود به دلیل آثار منفی برروابط دوستانه موجود میان دو طرف پایان دهند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates