03.06.2010

عضو سابق تيم هسته اي ايران مقيم آمريکا شد

خُسن آقا: موسویان همان کسی است که در زمان ترور میکونوس سفیر ایران در آلمان بود و بعدها عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شد، او در همین رابطه متهم به جاسوسی برای انگلیس شد.

پیک ایران: مردم سالاری : موسويان عضو ارشد تيم هسته اي در زمان حسن روحاني و سخنگوي هيات ايراني که از قبل به اروپا و آمريکا رفت و آمدهايي داشته، تصميم به اقامت در آمريکا گرفته است.
اين عضو سابق تيم هسته اي ايران چند ماهي است که در آمريکا اقامت کرده، ظاهرا تصميم به اقامت دائم در آنجا دارد. گفته مي شود موسويان خطر دستگيري خود را مهمترين دليل خودداري براي بازگشت به ايران عنوان کرده است.
اين در حالي است که دادگاه رسيدگي به اتهامات وي راي به برائت موسويان داده و برخي از رسانه ها و چهره هاي سياسي هم به دليل تهمت و اتهامات ناروايي که متوجه او کرده بودند از وي حلاليت طلبيدند.پس از آن هم هيچ بحثي در مورد دستگيري وي مطرح نگرديده است.
موسويان در حال حاضر از منتقدان اصلي تيم کنوني مذاکره کننده هسته اي و از جمله سياست مداران ايراني است که باور دارد تهديدات آمريکا در حمله به ايران جدي است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates