Jan 15 2003

سخنان رئیس جمهور را بخوانید،

نوشته:     :::       Comments Off on سخنان رئیس جمهور را بخوانید،

سخنان رئیس جمهور را بخوانید، گویی که نامبرده در ایران زندگی نمی‌کند! وگرنه هر بیخبری از اوضاع سیاسی ایران میداند که چه بر سر انتخابات‌های آینده خواهد آمد! البته اگر انتخاباتی در این رژیم در آیند برگذار شود!:
رييس‌جمهور با بيان اينكه در جريان جزئيات قضاياي شوراي شهر نيست، اظهار داشت : اميدوارم اين مسائل هيچ تاثيري در مشاركت و حضور مردم شريف در انتخابات شوراها نداشته باشد .
بزک نمیر بهار میاد کُمبیزه با خیار میاد

نوشته: در ساعت: 6:17 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on سخنان رئیس جمهور را بخوانید،  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی