08.07.2010

گزارش کوتاه یک خواننده سایت از بازار تهران

پیک‌ایران: امروز با دوستی که خیلی عجله داشت برای فروختن سکه هایش مجبور شدیم حوالی ظهر به بازار برویم. اولا که تمام طلا فروش ها ازخرید سکه امتناع میکردند ولی سکه برای فروش داشتند.
و وقتی که خواستیم به طرف انتهای بازار برای خرید ملافه و پارچه برویم گفتند نروید ان قسمت در اعتصاب است .
به امید انکه شاید پارچه فروشی باز باشد به انتهای بازار راسته پارچه فروش ها رفتیم حتی یک مغازه هم باز نبود و فقط یک مغازه که داشت بار به طبقه بالای مغازه می برد نیمه باز بود و گفت نگردید امروز دو روز است که ما در اعتصابیم گفتیم مگر چه شده و چه می خواهید.
گفت بابا 70 درصد مالیات خیلی سنگین است و توان پرداخت نداریم از کار هم که خبری نیست همه چی خوابیده.
راست می گفت تمام راسته بازار پارچه را طی کردیم و مغازه ای باز نبود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates