24.07.2010

پیشنهاد «فارسی1» برای مذاکره با ایران!

کافی ست: ماهنامه مدیریت ارتباطات نوشت:

حاجی كمیل، مشاور ارشد و مدیر هماهنگی گروه رسانهای موبی، مالک اصلی شبکه «فارسی1» از پیشنهاد مدیران این شبکه جنجالی ماهواره برای گفتوگو با مدیران جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

وی در گفتوگوی مشروح با ماهنامه مدیریت ارتباطات در خصوص بازار هدف این شبکه ماهوارهای گفت: بازار هدف ما به عنوان یك رسانه فارسیزبان، سه كشور ایران، افغانستان و تاجیكستان است. شبكه ما در افغانستان شناخته شده است اما تا به حال نتوانستهایم در تاجیكستان بیننده آنچنانی جذب كنیم. مجموع بینندههای ما در افغانستان، تاجیكستان و بخشهایی از پاكستان در حدود 9 میلیون نفر است ولی درایران در حدود 30 تا 35 میلیون بیننده در 24 ساعت داریم كه این یك رقم بالایی است.

از رسانههای ایران شکایت کردیم
وی در خصوص ارتباطات این شبکه با شبکههای سرمایهگذاری یهودی از جمله «روپرت مورداک» نیز گفت: «گروه رسانهای موبی به عنوان یك مجموعه مسلمان و معتقد به یكسری ارزشهای اسلامی و انسانی شدیداً ناراحت است و نگرانیهایی خود را از طریق مصاحبه با شما رسماً اعلام میكنیم. اتهامبستن به یك مسلمان و آن هم ارتباط با مجموعهای از یهودیها یك گناه كبیره است. ما مسلمان هستیم و معتقد به ارزشهای اسلامی. آنچه كه ما مسلمانان در ایران و افغانستان و بهطور كلی در جهان اسلام را به هم متصل میكند، دغدغهها و اهداف مشترك هست و باید باشد. دغدغه ما به هرحال وجود و حضور صهیونیسم است و ما نگران وضعیت فلسطین هستیم. فلسطین دغدغه مشترك مسلمانان و هدف مقدسی برای ماست. ما اتهام همكاری با یهودیها كه از طریق برخی رسانهها مطرح میشود را هتك حرمت خود میدانیم و این موضوع را از طریق سفارت ایران در افغانستان پیگیری كردیم و از شبكهها و رسانههایی كه این اتهامها را به ما بستند، رسماً گلهمند هستیم و شكایتی را هم به سفارت ایران در كابل تحویل دادهایم. ما در ابتدای تأسیس مورد اتهام قرار گرفتهایم كه وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستیم، سپس مورد اتهام قرار گرفتیم كه وابسته به جنبش سبز هستیم و در این اواخر هم متهم میشویم كه وابسته به مجموعهای از یهودیها هستیم كه در واقع من همه اینها را شدیداً تكذیب میكنم. ما به عنوان یك رسانه مستقل این را برای خود عار میدانیم كه وابستگی به هر مجموعهای از داخل یا خارج داشته باشیم. رسانهها اگر قرار است كسی را متهم كنند، باید براساس اسناد و شواهد عمل كنند. هیچ اسنادی مبنی بر وابستگی ما به هیچ گروهی وجود ندارد. من فكر میكنم بخش عمدهای از نگرانیها درباره فارسیوان حتی در سطح مخاطبان به همین اتهامها مربوط است.»

حاضریم فارسیوان رسانه مشترک ایران-افغانستان شود
حاجی کمیل با بیان اینکه «ما به هیچوجه قصد هیچگونه تهاجمی را نداریم»، تصریح کرد: «البته نگرانیهای بر حق ملت شریف ایران و مسؤولان ایرانی را درك كردیم و به آن احترام میگذاریم. اینها برای ما آموزنده است و ما آماده هستیم و این روحیه انعطافپذیری در بین ما وجود دارد كه این نگرانیها را برطرف كنیم.»

وی گفت: «پیشنهاد ما به عنوان یك راه حل این است كه بیاییم فارسیوان را به یك رسانه مشترك تبدیل كنیم. چرا بیاییم همدیگر را تخریب كنیم؟ بیاییم با یكدیگر تفاهم و همكاری كنیم. به اصطلاح رسانههای ایران، ما منحرف شدیم و منحرفكننده هستیم. لطفاً صداوسیما، وزارت محترم ارشاد و نهادهای فرهنگی بیایند ما را هدایت كنند. ما این آمادگی را داریم كه هر آنچه را كه مایه نگرانی است و هر سوژه ما كه ضد ارزشی هست را برداریم، حذف كنیم و برنامههای مشتركی را جایگزین كنیم. ما اعلام میكنیم این آمادگی را داریم كه با صداوسیما برنامههای مشترك تولید كنیم. ما این آمادگی را داریم كه مثلاً به جای «ویكتوریا» بیایم سریال مولانا را بسازیم، به جای سریال «همسایهها» بیاییم از زندگی رودكی، سنایی و سایر مشاهیر بزرگ ایران مستندسازی و سریالسازی كنیم. اگر واقعاً این نگرانیها برحق است كه هست، سازمانها و نهادهای فرهنگی داخل ایران بیایند با ما همكاری كنند. این كار دو فایده دارد؛ اول اینكه ما هدایت میشویم و دوم اینكه ما ثابت میكنیم به هیچ گروه و سازمان خارجی وابسته نیستیم و یك مجموعه مستقل هستیم. ما این توانمندی را درخود داریم كه با صداوسیما یك همكاری مشترك را آغاز كنیم، آنهم بر اساس یك تفاهمنامه.»

ما به مناسبتهای مذهبی احترام میگذاریم
مدیر هماهنگی شرکت رسانهای موبی در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار داشت: «ما حاضریم سریالهایی كه باعث نگرانی مقامات ایران است را حذف كنیم اما زمانی این كار را میكنیم كه یك تفاهم وتوافقی صورت بگیرد. حداقل باید جایگزینی برای پخش به جای این سریالها انتخاب شود. اگر اینطور نشود، ما چیزی برای پخش نداریم. چه چیزی را پخش كنیم؟ ما آمادگی این را داریم كه از امروز مذاكرات خود را آغاز كنیم. جذابیتهای فرهنگی و توریستی بسیاری در ایران وجود دارد، ما مفاخر و مشاهیر مشتركی داریم كه میتوانند زمینههای بسیار خوبی برای همكاری مشترك دارند. متأسفانه به فارسیوان همیشه با دید منفی نگاه شده است كه ناشی از همان اطلاعات غلط است. ما تمام مناسبتهای مذهبی را رعایت كردیم، از روزی كه تلویزیون را تأسیس كردیم، احترام به مناسبتهای مذهبی به عنوان یك اصل در كار ما وجود داشته است. چون ما مسلمان هستیم. ما برای اولین بار به عنوان یك شبكهای كه از خارج ایران پخش میشود، در اذان «علیاً ولیالله» را گذاشتیم؛ آن هم از كجا، از قلب یك كشور عربی كه مجموعهای از وهابیت هم در این كشورهای عربی فعال هستند.»

تکذیب وابستگی به مرداک
حاجی کمیل در خصوص ارتباط این شبکه ماهوارهای با مورداک نیز گفت: «اتفاقاً من مورداك را زمانی شناختم كه نامش را از طریق رسانههای ایران شنیدم. قبل از آن من شناخت خوبی از مورداك نداشتم. بعد یك مقدار تحقیق كردم تا ببینم قضیه چیست و این مورداك كیست. بعد متوجه شدم كه به عنوان بزرگترین امپراطور رسانه در دنیا مطرح است و متوجه شدم كه اتهام بستن ما به مورداك مثل این میماند كه فلان بقالی كوچك سر كوچه مال فلان رئیسجمهور است؛ یعنی ما در این حد كوچك هستیم…. ما وابستگی به مورداك را تكذیب میكنیم و هیچ وابستگی به هیچ ارگان یا گروه سیاسی هم نداریم… اجازه بدهید اینجا توضحیات بیشتری هم بدهم. ببینید 50 درصد سهم شبكه فارسیوان متعلق به گروه رسانهای موبی و 50 درصد آن متعلق به شركت استار است. ما با شاخه هند شبكه استار مشاركت داریم. شاخه هند استار با شاخه هنگكنگ مشاركت دارد و در حقیقت یكی از بخشهای شریك شریك شریك ما با فاكسنیوز (شبكه تلویزیونی آمریكایی متعلق به مورداك) شراكت دارد كه ربطی به ما ندارد. ما هرگونه رابطه مستقیم و غرضآلود را با مجموعه مورد اشاره شما تكذیب میكنیم….»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates