17.08.2010

تمرین در ایران برای گروگان گرفتن آمریکایی ها در افغانستان و عراق

رادیوفردا: سرتیپ پاسدار علی شادمانی، رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از برگزاری رزمایش هایی در ایران، برای « به زانو در آوردن آمریکا در سه اقدام» خبر داده است.

سرتیپ پاسدار شادمانی می گوید: نیروهای مسلح ایران، با فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی، آماده شده اند تا در صورت حمله نیروهای آمریکایی به ایران، بر تنگه هرمز مسلط شوند، و سپس، سربازان آمریکایی را در افغانستان و عراق گروگان بگیرند.

بگفته همین سرتیپ پاسدار، نیروهای مسلح ایران، پیشاپیش، برای «گرفتن تنگه هرمز» رزمایش هایی داشته اند.

سرتیپ پاسدار شادمانی می افزاید: در سومین اقدام برای مقابله با حمله آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آرامش در اسرائیل را به عنوان «حیاط خلوت» آمریکا بر هم خواهند زد.

سرتیپ پاسدار شادمانی همچنین گفت که نیروهای مسلح ایران در چندین رزمایش “توانایی های خود را به رخ آمریکایی ها کشیده اند.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates