06.09.2010

خبر شش ماه پیش سفیر تائید شد؛ محکومیت مسعودی به جرم اختلاس

سفیر: پنجم بهمن ماه 1388، پایگاه خبری سفیر با انتشار گزارشی خبر از بازداشت «م» از مسئولین استانداری تهران داده بود و از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری خواسته بود تا به ابهامات پیرامون ارتباط وی با «م» و «ج.ع» پاسخ دهد.
معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس به مبلغ 5 میلیارد و 765 میلیون ریال محكوم شد.

به گزارش اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی “قسط ” مستشار شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران حكم قطعی معاون سابق استاندار تهران را كه متهم اصلی یك پرونده اختلاس بود صادر كرد.
براساس این گزارش اسماعیل مسعودی فرزند تقی معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس به مبلغ 5 میلیارد و 765 میلیون ریال به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 11 میلیارد و 530 میلیون ریال درحق صندوق دولت معادل 2 برابر وجه مورد اختلاس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ 765 میلیون ریال درحق استانداری تهران محكوم شد.
متهم همچنین از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 100 میلیون ریال در حق دولت بدل از شلاق تعزیری و از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محكوم شد.

گفتنی است، پنجم بهمن ماه 1388، پایگاه خبری سفیر با انتشار گزارشی خبر از بازداشت «م» از مسئولین استانداری تهران داده بود و از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری خواسته بود تا به ابهامات پیرامون ارتباط و همکاری وی با «م» و «ج.ع» پاسخ دهد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates