09.10.2010

سازمان های کرد نقشی در تیراندازی سنندج نداشته اند

رادیوفرانسه: عزیز ماملی فعال سیاسی کرد در فرانسه اظهار اطمینان می کند که گر چه حادثه دیروز سنندج با انفجار مهاباد متفاوت است، اما در این واقعه نیز هیچ کدام از نیرو های کرد نقش و دخالتی نداشته اند. او می گوید همه قرائن نشان می دهد که این اقدامات از عهده خود سردمداران رژیم بر می آید.

بدنبال حادثه تروریستی عصر دیروز در میدان آزادی شهر سنندج، امروز نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، این حادثه را به “دشمنان زخم خورده” ایران نسبت داد که چون با تحریم ها به نتیجه نرسیده اند، “گروهک های ضد انقلاب را در داخل و خارج از کشور فعال کرده اند تا جامعه را نا امن جلوه دهند.”

او همچنین مدعی شد که هر دو حادثه تروریستی اخیر در دو شهر مرزی مهاباد و سنندج اتفاق افتاده و “انجام اقدامات کور در کنار مرز ها یک کار حرفه ای نیست”. او این ترور ها را “یک اقدام پیش پا افتاده” قلمداد کرد.

در گفتگوئی با عزیز ماملی فعال سیاسی کرد در فرانسه، او تاکید دارد که انفجار مهاباد اقدامی سازماندهی شده توسط عوامل رژیم بوده است، تا با قتل تعدادی از عشایر منگور –که در مراسم رژه شرکت کرده بودند- آتش اختلاف میان آنها با مردم کردستان را شعله ور نگهدارند. او می گوید تمام کشته شدگان انفجار مهاباد از عشایر منگور هستند.

او همچنین اظهار اطمینان می کند که گر چه حادثه دیروز سنندج با انفجار مهاباد متفاوت است، اما در این واقعه نیز هیچ کدام از نیرو های کرد نقش و دخالتی نداشته اند. او می گوید همه قرائن نشا ن می دهد که این اقدامات از عهده خود سردمداران رژیم بر می آید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates