17.11.2010

خشونت مأموران لباس شخصی در مقابل اقامتگاه سفیر فرانسه در تهران

رادیوفرانسه: وزارت امور خارجۀ فرانسه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را در پاریس احضار کرد و اعتراض خود را نسبت به خشونت های “مأموران لباس شخصی” در مقابل سکونتگاه سفیر فرانسه در تهران به وی ابلاغ نمود.

وزارت امور خارجۀ فرانسه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس را احضار کرد و اعتراض خود را نسبت به خشونت های “مأموران لباس شخصی” در مقابل سکونتگاه سفیر فرانسه در تهران به وی ابلاغ نمود. برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه گفته است که یکشنبه شب مأموران لباس شخصی مرتکب اعمال خشونت آمیزی در مقابل اقامتگاه سفیر فرانسه در تهران شدند و ضمن دستگیری میهمانان سفیر فرانسه رفتارهای خشونت آمیز و غیرقابل قبولی نیز علیه کارکنان سفارت فرانسه انجام دادند.
در پی این حادثه وزارت امور خارجۀ فرانسه سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس (مهدی میرابوطالبی) را احضار و خشونت های صورت گرفته علیه مهمانان سفیر فرانسه و کارکنان سفارتخانۀ این کشور در تهران را شدیداً محکوم کرد. وزارت امور خارجۀ فرانسه به سفیر جمهوری اسلامی ایران متذکر شده است که خشونت های یکشنبه شب علیه مهمانان سفیر و کارکنان سفارتخانۀ فرانسه نقض فاحش کنوانسیون وین در خصوص مناسبات دیپلماتیک است. در این خشونت ها دست کم دو دیپلمات فرانسوی مورد تعرض جسمی مأموران لباس شخصی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
منابع دیپلماتیک در فرانسه گفته اند که برنار پولتی، سفیر فرانسه در ایران، یکشنبه گذشته شب فرهنگی را به موسیقی ایرانی اختصاص داده بود و شماری از دیپلمات های خارجی، ایرانیان و فرانسویان مقیم تهران را به این مجلس دعوت کرده بود. همین منابع گفته اند که پیش از برگزاری مراسم شماری از نیروهای امنیتی لباس شخصی با احاطۀ اقامتگاه سفیر فرانسه عده ای از مهمانان را تفتیش بدنی کردند و عده ای دیگر را دستگیر و بعضاً علیه کارکنان سفارتخانۀ فرانسه مرتکب خشونت شدند. به گفتۀ کارکنان سفارتخانۀ فرانسه پلیس های حاضر در محل واکنشی در مقابل این خشونت ها از خود نشان نمی دادند. سفارتخانۀ فرانسه تأکید کرده است که به درخواست قبلی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی این وزارتخانه را از برگزاری شب فرهنگی سفارت فرانسه مطلع کرده بود، اما نتیجۀ این اقدام به تله افتادن مهمانان سفیر فرانسه در تهران بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates