21.11.2010

هرانا؛ رنجنامه برادر محمد صابر ملک رئیسی نوجوان بلوچ در بند

خبرگزاری هرانا – برادر ارشد محمد صابر ملک رئیسی نوجوان 15 ساله بلوچ که از 14 ماه پیش گروگان وزارت اطلاعات است در رنجنامه ای از فعالان حقوق بشری خواست برای نجات جان برادرش از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

محمد صابر ملک رئیسی در پی عدم همکاری برادرش عبیدالرحمن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به همراه دو برادر دیگرش بازداشت شد، ماموران وزارت اطلاعات در مراجعه به منزل آنها به پدر و مادرشان اعلام کردند در صورت عدم تحویل فرزندشان ، سه فرزندش را در زندان اعدام خواهند کرد.

متن نامه عبیدالرحمن ملک رئیسی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

من عبیدالرحمن ملک ریسی برادر بزرگ محمد صابر ملک ریسی که در تاریخ بيست وچهارم سپتامبر سال قبل در”بیمارستان علی ابن ابی طالب چابهار” هنگاميکه بالا سری برادر کوچکترش بوده به گروگان گرفته شد، هستم که تا به امروز 14 ماه هست که در شکنجه گاه های وزارت اطلاعات زاهدان و در بلا تکلیفی قرار دارد.

نیروهای وزارت اطلاعات در تماس های مکرر با خانواده ام در قبال ازادی برادر کوچکترم به انها شرط تحویل دادن من را به انها پیشنهاد میدهند و خانواده ام را از نظر روحی روانی تحت فشار قرار داده اند و در پی این تلفن های تهدید امیز از طرف وزارت اطلاعات، پدرم به دلیل کهولت سن و فشارهای روحی در وضعیت جسمانی خطرناکی قرار دارد.

تنها علت این تهدیدات و فشارهای روحی روانی بر خانواده ام به خاطر عدم همکاری ام با وزارت اطلاعات است که از من با تهدید خواسته بودند جاسوس آنها در مجالس علماء اهل سنت و در میان ملت بلوچ باشم و من نیز به خاطر حفظ امنیت جانیم از کشور خارج شدم.

وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن من به گروگان گیری خانواده ام متوصل شدند و نيروهاي امنيتي در همان روز محمد صابر را به گروگان گرفته و همزمان دو برادر ديگرم که یکی(سی ساله ویکی 22 ساله) را درمکانی ديگر و درچابهار دستگیر کردند وبعد از دستگیری آنها به خانه مان هجوم بردند.

در یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزلمان سراغ من را می گیرند و خانواده ام را تهدید میکنند که اگر من را تحویل ندهند سه فرزند بازداشت شده آنها را اعدام خواهند کرد.

بعد از پیگیری بستگان و ریش سفیدان محل, دو برادردستگيرشده پس از گذشت چهار ماه با قيد وثيقه هفتاد میلیونی تومانی ازاد ميشوند، اما برادر کوچک ترم به هدف تحويل من به اداره اطلاعات آزاد نميشود و با اذیت و ازار خانواده ام میخواهند من را تحت فشار قرار دهند تا خودم را معرفی کنم

اما من در اینجا میخواهم به انها اطمینان دهم که با گروگان گیری و این جنایت های غیر قانونی و ضد حقوق بشری نمیتواند به خواسته خود دست یابند و من از فعالان حقوق بشر در ایران تقاضا دارم که برای ازادی برادر کوچکترم محمد صابر که بدون هیچ جرمی در شکنجه گاه های رژیم خونخوار و ضدحقوق بشر در گروگان انها قرار دارد اقدامات لازم را انجام دهند چون محمد صابر از نظر سن قانونی زیر هیجده سال است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates