25.11.2010

یکی نیست به این دزدان سر گردن بگوید حقی که شما مدعی آن هستید حق ملت است نه شما!

روز: مجلس به خاطر اوامر رهبری ازحقوق خود در خصوص استیضاح رییس جمهور استفاده نکرده است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates