20.12.2010

گویا نه تنها مموتی هدفمند کرده بلکه ولی وقیح بلاترین هم هدفهمند کرده!

از دیروز که آقای رئیس جمهور منتخب یارانه را امام زمانی کرد، حضرت یحیی نژاد ولی وقیح بالاترین هم سایت بالاترین را امام زمانی کرد و به میمنت و برکت امام زمان حساب هرچی آدم حسابی توی بالاترین بود رو بست و به جاش برای امام زمان حساب باز کرده.
از روز اول هم می دونتسم که این اسهال طلب ها جون به جونشون بکنی آدم بشو نیستن!

پ.ن.:
منابع موثق خبري در طهران مي گويند محمد علی رامین پس از برکناری از پست معاونت مدفوعاتی وزارت ارشاد به ریاست بالاترین برگوزیده شده!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates