24.12.2010

کسی که خودش معنی آزادی بیان را نمی داند با چماق افتاده به جان آزادی بیان!

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates