26.12.2010

شکنجه و تحقیر انسانها در ملع عام

یوتوب:

کسی نیست از این اراذل و اوباش حکومتی بپرسد شکنجه و احکام تحقیر آمیز در کدام یک از قوانین ایران وجود دارد!؟ اگر چنین قانونی وجود ندارد یقینا مجریان این احکام خود خلافکاراند و باید مجازات شوند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates