31.03.2009

تذكر دادستان كل كشور درباره MMS

بازتاب: وي در اين نامه نوشت: اصل پيشگيري ايجاب مي کند به منظور جلوگيري از بروز پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اختلال در اخلاق و فرهنگ عمومي و تعرض به حريم خصوصي شهروندان تدابير بازدارنده و قابليت هاي کنترلي و نظارتي موثري اعمال شود.

“قربانعلي دري نجف آبادي” دادستاني کل کشور از “محمد سليماني” وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست تا تدابير موثر براي اعمال کنترل و نظارت بر ارائه خدمات سرويس پيام کوتاه چندرسانه اي – MMS- اتخاذ شود.

به گزارش روابط عمومي دادستاني کل کشور، “قربانعلي دري نجف آبادي” در نامه اي که به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نوشت، همچنين خواستار آن شد تا “ارائه سرويس پيام کوتاه چند رسانه اي به کارت هاي اعتباري، منوط به احراز هويت مشترکين شود”.
وي در اين نامه نوشت: اصل پيشگيري ايجاب مي کند به منظور جلوگيري از بروز پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اختلال در اخلاق و فرهنگ عمومي و تعرض به حريم خصوصي شهروندان تدابير بازدارنده و قابليت هاي کنترلي و نظارتي موثري اعمال شود.
دري نجف آبادي نوشت: ارائه سرويس پيام کوتاه چندرسانه اي به کارت هاي اعتباري بايد صرفا منوط به احراز هويت واقعي متقاضيان باشد و متعاقب آن کنترل، مراقبت و نظارت مستمري به منظور جلوگيري از ثبت نام افراد با هويت و مشخصات مجعول، معمول گردد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در اين زمينه بايد تعامل و همکاري موثر و برنامه ريزي مناسب در راستاي پيشگيري از پيامدهاي نامطلوب و تخلفات احتمالي توسط دستگاه هاي مسوول صورت پذيرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates