18.04.2009

دستگیری ۹۰ تن از اعضای کميته هماهنگی کارگران

خبرنامه امیر کبیر: دستگيری نزديک به ٩٠ تن از اعضای کميته هماهنگی کارگران ايران، جلوگيری از ايجاد تشکل مرکزی کارگران

نزديک به ٩٠ تن از اعضای کميته هماهنگی کارگران ايران، مرکب از نمايندگان کارگری نقاط مختلف اين کشور روز جمعه در شهر سنندج توسط نيروهای انتظامی و امنيتی دستگير شدند. فردين نگهدار فعال کارگری در ايران در مورد چند و چون اين دستگيری ها توضيح می دهد.

فردين نگهدار: حدود ٩٠ تن از فعالان کارگری و دوستداران طبقۀ کارگر ايران روز جمعه در منزل آقای غالب حسينی در سنندج دستگير شدند (آقای حسينی از فعالان کارگری ايران است که به دليل شرکت در مراسم اول ماه مه پارسال برای دومين بار از اسفندماه پيش در زندان به سر می برد). ضمن ملاقات با خانوادۀ آقای غالب حسينی، کارگران قصد داشتند در مورد مراسم اول ماه مه امسال نيز با يکديگر گفتگو کنند. اما، همانطور که می دانيد، منزل آقای حسينی توسط نيروهای انتظامی و امنيتی محاصره شد و حاضران در منزل ايشان دستگير و روانۀ زندان شدند.

با توجه به اينکه اکثر دستگيرشدگان اعضای کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری در ايران هستند، نيروهای امنيتی از آنان تعهد خواسته اند که منبعد عضو کميتۀ هماهنگی نباشند، اما ظاهراً همۀ دستگير شدگان سپردن چنين تعهدی را نپذيرفته اند… اعضای اين کميتۀ هماهنگی تنها مختص به نمايندگان کارگران مناطق کردنشين ايران نيست. جمعی از دوستان مان از شمال کشور و از تهران از جمله دستگيرشدگان روز جمعه هستند و اساساً کميتۀ هماهنگی ظرفی است برای همۀ کارگران ايران و به ويژه برای تشکل يابی کارگران ايران… ترديدی نيست که بخش غالب مشکلات امروز طبقۀ کارگر ايران مشکلات فراگير جامعۀ امروز ايران است. اما، طبقۀ کارگر ايران، طبقۀ نسبتاً وسيعی است که شامل مستمری بگيران، بازنشستگان، ميليون ها بيکار، طبقۀ متوسط… می شود. در مجموع اين طبقه دربرگيرندۀ اکثريت چهل پنجاه ميليون نفری جامعه ايران است. پيروزی اين طبقه در وهلۀ نخست در گرو تشکل يابی آن و همبستگی اش با ديگر جنبش های اجتماعی ايران است. تجربۀ سال های اخير نشان داده است که هر چقدر طبقۀ کارگر ايران به آزادی های مدنی خود دست يابد، به همان اندازه ديگر اقشار و طبقات جامعۀ ايران نيز به حقوق خود دست خواهند يافت…

رادیو فرانسه

جزئياتی از دستگيری روز گذشته تعدادی از کارگران در سنندج

در مورخه ۲۸/۱/۸۸ در پی نشست اعضای”کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”با خانواده ی کارگر زندانی غالب حسینی که به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) سال ۸۷ دستگیر و زندانی شده بود، در ساعت ۱۱ خانه آقای حسینی به محاصره پلیس و نیروهای امنیتی در آمد و کلیه اعضای کمیته هماهنگی حاضر در آن محل دستگیر شدند.

حضور دوستان اعضای کمیته هماهنگی در محل مورد نظر در راستای پیوند طبقاتی و اعلام حمایت از خانواده ی غالب حسینی و عبدلله خانی و پافشاری بر حقانیت اینکه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ابتدائی ترین حق کارگران و فعالین کارگری بوده و با این باور که حمایت از دوستان کارگر زندانی جز کوچکترین وظائف طبقاتی ما بوده و هست، صورت پذیرفت.

در ساعت ۱۱ متوجه شدیم که خانه‌ی آقای حسینی محاصره و مامورین در ابتدای ورود، زنان حاضر را جدا و متذکر شدند که کلیه آقایان باز داشت هستند.

دوستان دستگیر شده با تدابیر امنیتی به کلانتری ۱۲ واقع در خیابان وکیل (کشاورز) سنندج انتقال داده شدند. در آنجا از کلیه دستگیر شدگان بازجوئی به عمل آمده و مامورین لباس شخصی دلیل دستگیری را تجمع غیر قانونی عنوان کردند که با مخالفت دوستان مواجه شد و متذکر شدند، مهمانی رفتن از کی تجمع غیر قانونی اعلام شده؟

بعد از آن از کلیه بازداشت شدگان فیلم و عکس و انگشت نگاری بعمل آورده شد. مامورین با ایجاد فضای رعب و وحشت یاد آور شدند چون کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری غیر قانونی است هر گونه تجمع در این رابطه جرم محسوب شده و باید شما تعهد کتبی نوشته مبنی بر این که از این تاریخ با کمیته هماهنگی همکاری نکنید، در غیر اینصورت هیچکدام از شما آزاد نخواهید شد و برا ی شما توسط مراجع مربوط احکام زندان صادر خواهد شد.

دوستان کمیته هماهنگی همگی اعلام نمودند که ما عضو کمیته هماهنگی بوده و از این عضویت دفاع میکنیم و هیچ گونه تعهدی در این رابطه توسط ما نوشته نخواهد شد، چرا که ما خود همگی کارگر بوده و به عنوان فعالین کارگری وظیفه خود دانسته که از منافع هم طبقه ای هایمان دفاع کنیم.
بعد از گفتگو و فشار توسط مامورین مبنی بر دادن تعهد و کناره گیری این اعضا از کمیته هماهنگی، کلیه اعضاء با صراحت از عضویت خود دفاع کرده و بدون هیچگونه تعهدی در ساعت ۳۰/۵ دقیقه بعد از ظهر همگی اعضای دستگیر شده آزاد شدند.

لازم به یاد آوری است که در میان بازداشت شدگان نوجوان ۱۴ ساله ای به نام آمانج نیکدل بود که متاسفانه با وی هم، همچون دیگر دستگیر شدگان رفتار و مراحل انگشت نگاری و عکس و باز جوئی از وی نیز بعمل آورده شد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates