پست های برچسب: آخوند دزد

11.11.2009

وقتی آیت‌الله مصباح “باقرالعلوم” را بست!

آینده: آقای مصباح باوجودرفاقت اولیه باشهید بهشتی،بر سر شریعتی سخت با وی مخالف شد و توسط آیت الله قدوسی از مدرسه حقانی حذف شد. اگر شهید بهشتی می ماند،مخالفت ادامه می‌یافت. نباید پنهان كرد كه آقای مصباح همین موضع را با رهبری هم داشت. اما .. زمانی كه آیت الله مصباح اعتراف كردند تلاش های […]

Free Blog Themes and Blog Templates