پست های برچسب: احمد جهان بزرگی

07.10.2010

گزارشی دریافتی در باره یکی از تئوریسین های کودتا: آن "فایل صوتی"، که خاتمی و موسوی به آن اشاره کردند

پیک‌نت: گزارشی را که می خوانید، متن یک نامه وارده است به همراه دو خط توضیحات نویسنده آن خطاب به منتشر کنندگان پیک نت، مبنی بر حفظ آدرس ای میل وی و همچنین دلائلی که اعتماد به نوشته وی را توصیه می کند. ما عین این گزارش را منتشر می کنیم، بویژه به این دلیل […]

Free Blog Themes and Blog Templates