پست های برچسب: ادبی

07.23.2010

"هرکول فرهنگی" و شرمساریِ تاريخیِ ما، مسعود نقره‌کار

گویانیوز: هشدارمان داد که خود به لجن نيالائيم، گوش نکرديم. فرياد عاصی آذرخشی شد تا که به توحش خمينيسم نزديک نشويم، گوش نکرديم. نمی‌خواست شرمسار تاريخ شويم، که شديم احمد شاملو عنوان “بزرگترين شاعر معاصرايران” و “يکی از برجسته‌ترين شاعران جهان” بودن را به اعتبارشعرش, و روشنفکر و روشنگربودن اش را به پاس حرمت اش […]

Free Blog Themes and Blog Templates