پست های برچسب: ارتقاع

12.3.2009

قاضی مرتضوی رئیس بازرسی ریاست جمهوری می شود

پارسینه: مرتضوی متولد 1346 است و تاکنون مناصبی چون رییس دادگاه عمومی شهر بابک ،ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، و دادستان تهران را برعهده داشته است. گفتنی است در اوایل دولت نهم، داوود احمدی نژاد، برادر بزرگتر رئیس جمهور این سمت را بر […]

Free Blog Themes and Blog Templates