پست های برچسب: اسحاق جهانگیری

03.3.2009

نامه هشدارآمیز جهانگیری به احمدی نژاد

جمهوریت: اسحاق جهانگیری وزیر صنایع در دولت خاتمی نامه یی هشدار آمیز خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته است. جهانگیری در این نامه به تحلیل آخرین گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد درباره اوضاع اقتصادی پرداخته است و در عین حال نسبت به آینده نامطمئنی صنعت کشور به احمدی نژاد هشدار داده است. ظاهراً نسخه هایی از […]

Free Blog Themes and Blog Templates