پست های برچسب: امام

10.6.2010

امام خمینی: اقتصاد مال خَرَه!

خودنویس:

10.27.2009

شاعر ناشناس: شعری از برای امام

اماما ! من بر آن سيمای همچون عَنترت ريدم بر آن ريش و سبيل و صورت بد منظرت ريدم گرچه دورم با تاسف از حضور انورت لیکن، من مخلص غياباً بر حضور عَن وَرت ريدم امامی، رهبری، اما بقدر خر نميفهمی به ريشت ، بر آن فهمِ هم از خر كمترت ريدم به توضيح المسائل […]

Free Blog Themes and Blog Templates