پست های برچسب: سیما

09.5.2009

بازهم رسانه کمی ملی گاف می‌دهد: تبلیغ صهیونیسم در سیما با هدف انحراف افکار عمومی

آینده: گروهی که همۀ مخالفان سیاسی خود را به همکاری با اسرائیل متهّم می کنند، از گروهکی منحرف و صهیونیستی آنرهم در آستانۀ روز جهانی قدس تجلیل می‌کنند! رهبر فرق بر لزوم اشغال سرزمینهای فلسطینی و سرنگونی نظام اسلامی ایران تأکید می کرد.وی با تجویز تجاوز دسته جمعی به دختران جوان اسباط دوازده گانۀ اسرائیل […]

Free Blog Themes and Blog Templates