پست های برچسب: صدا و سيما

03.17.2010

صدا و سيما و چهره اطلاعاتي و امنيتي آن

گزارش دريافتی پيک ايران : تشت رسوايي صداوسيما نه از بام كه از برج ميلاد افتاده است دورخداد مهم درنه ماه اخير موجب شده است كه نزد افكار عمومي و كارشناسان فن،چهره سازمان فرهنگي رسانه اي صداوسيما به چهره قطعي يك سازمان اطلاعاتي و امنيتي تبديل بشود. بگذريم از برنامه هاي چراغ و… در سالهاي […]

Free Blog Themes and Blog Templates