پست های برچسب: عمرو بن عبدود

09.10.2010

علی ابن ابی طالب در جنگ خندق

خردگرایی و ایمان ستیزی: …. در جـنـگ احزاب میان على (ع) وعمرو بن عبدود سخنانى گذشت على به او فرمود: اى عمرو! (در بـزدلـى تـو) هـمین بس نیست كه من به جنگ تن به تن باتو آمده ام وتو كه شهسوارعربى با خـودت كمك آورده اى؟ عمرو برگشت كه پشت سر خود را نگاه كند […]

Free Blog Themes and Blog Templates