پست های برچسب: مشروطیت

12.18.2009

پیام آزادی

مشروطیت: پیام دوشم از پیر میفروش آمد بنوش باده که یک ملتی بهوش آمد هزار پرده از ایران درید استبداد هزار شکر که مشروطه پرده پوش آمد ز خاک پاک شهیدان راه آزادی ببین که خون سیاوشان چه سان بحوش آمد هخامنش چو خدا خواست منقرض گردد سکندر از پی تخریب داریوش آمد برای فتح […]

Free Blog Themes and Blog Templates