پست های برچسب: منتطری

08.31.2009

کیهان عامل تمام انحرافات 30ساله راپیدا کرد

بازتاب: روزنامه کیهان با مروری بر سه دهه انقلاب، موسوی،منتظری، خاتمی،هاشمی ،کروبی و … را افرادی دانست که توسط یک جریان سیاسی تحریک شده اند. این روزنامه نوشت: 1- در دهه 60 ما شاهد تنش های دولت مهندس موسوی علیه رئیس جمهور محترم وقت بودیم. هرچند با خویشتنداری جدی رئیس جمهور محترم وقت، این تنش […]

Free Blog Themes and Blog Templates