پست های برچسب: پاپ

05.30.2009

ترانۀ ناسروده لس آنجلس- تهران: تأثیر متقابل

رادیوفرانسه: طی سال هایی که موسیقی در ایران تقریباً تعطیل شده بود، کار هنرمندان لس آنجلسی، مشتاقان موسیقی را در ایران تا اندازه ای تغذیه می کرد. اما با شروع مجدد فعالیت ها در داخل کشور، وضعیت تغییر کرد و روند تازه ای در عرصۀ موسیقی شکل گرفت. ترانۀ ناسروده در دهۀ شصت خورشیدی، کاست […]

Free Blog Themes and Blog Templates