پست های برچسب: کميته هماهنگی کارگران

04.18.2009

دستگیری ۹۰ تن از اعضای کميته هماهنگی کارگران

خبرنامه امیر کبیر: دستگيری نزديک به ٩٠ تن از اعضای کميته هماهنگی کارگران ايران، جلوگيری از ايجاد تشکل مرکزی کارگران نزديک به ٩٠ تن از اعضای کميته هماهنگی کارگران ايران، مرکب از نمايندگان کارگری نقاط مختلف اين کشور روز جمعه در شهر سنندج توسط نيروهای انتظامی و امنيتی دستگير شدند. فردين نگهدار فعال کارگری در […]

Free Blog Themes and Blog Templates