پست های برچسب: گوبلز

12.19.2009

دروغ های گوبلزی (دروغ بزرگ در روز روشن)؛ یاشار جیرانی

خبرنامه امیرکبیر: سر برآوردن پدیده “دروغ های گوبلزی” یا نوع خاصِ “دروغ بزرگ در روز روشن” با امور دیگری که آن ها هم به خودی خود تازگی داشتند پیوستگی داشت. اول از همه تولد آن چیزی است که امروزه آن را “رسانه های جمعی” می خوانند که در آن روزها به رادیو و روزنامه (که […]

Free Blog Themes and Blog Templates