23.08.2009

جلسه در مورد رژيم حقوقى خزر بدون حضور ايران!

آفتاب یزد: دفتر رياست جمهوري قزاقستان اعلا‌م كرد: سران چهار كشور روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان ‌روز13 سپتامبر طي اجلاسي غيررسمي در قزاقستان پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر گفتگو مي كنند.‌به گزارش نووستي به نقل از خبرگزاري ترند، توافق درباره برگزاري ديدار غيررسمي سران روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ‌تركمنستان طي گفتگوي تلفني “نورسلطان نظربايف” رئيس‌جمهور قزاقستان و “ديميتري مدودف” رئيس ‌جمهور روسيه روز سه شنبه حاصل شده بود.‌در اطلاعيه دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري قزاقستان آمده است: سران 4 كشور در اجلا‌س خود در قزاقستان ، توسعه روابط با يكديگر و نيز رژيم حقوقي درياي خزر را مورد بحث قرار خواهند داد. اين اطلا‌عيه علت اين مسئله كه چرا ايران به عنوان يكي از كشورهاي ساحلي درياي خزر به اجلا‌س مذكور دعوت نشده را ذكر نكرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates