28.08.2009

رد پای ارگان مصباح در بازجویی های اصلاحطلبان

امروز: با رجوع به آخرین شماره نشریه “پرتو سخن” که توسط ارگان مصباح یزدی قبل از بی دادگاه چهارم کودتاچیان منتشر شده است، در مطلبی با عنوان “كودتاي سبز” با قلم “ع. ش. روحانی” می توان شاکله اتهامات دادخواست دادستانی را مشاهده نمود. در این مطلب همچون توهمات ارائه شده در دادخواست، به نقش تئوریسین های غربی همچون جان لاک، هابرمارس و سوروس در حوادث اخیر ایران اشاره شده است که بی شک هر خواننده هوشیاری با تقدم چاپ این نشریه قبل از بی دادگاه چهارم، به هدایت بازجویی ها توسط مسئولین این ارگان پی خواهد برد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates