02.09.2009

دو بسيجی مزدور به سزای عمل خود رسيدند

پیک ایران: moj-sabz.ning : بنا برخبر دریافتی در تهران , دو بسیجی که با متوقف کردن ماشین یک دختر طی برخوردهای زشت قصد آزار و اذیت وی را داشتند توسط ناشناسی به سزای عمل خود رسیدند. بنا بر این خبر ,این هموطنمان که متوجه میشود این دوبسیجی به آزار و اذیت یک دختر بی پناه پرداخته اند درساعت 20 در خیابان استخر با سرعت زیاد با ماشینش به آن دو بسیجی میزند و فرار میکند .وضع یکی از بسیجی ها وخیم است و امکان هلاک شدن وی زیاد میباشد , این دوبسیجی در بیمارستان فلکه سوم تهران پارس بستری هستند اما گفته شده است که شدت انزجار و تنفر عمومی از بسیج و نیروهای بسیجی به حدی بوده است که حتی مردم با آمبولانس تماس نمیگرفتند و به این دو مزدور کمک نمیکردند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates